top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 49, 2021

Đức Chúa Trời - Thành Tín

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. [1 Giăng 1:9]


HTTL-VN-Sacto - W492021
.pdf
Download PDF • 391KB
HTTL-VN-Sacto - W492021
.docx
Download DOCX • 31KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 49'2021
12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page