top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 49

Updated: Dec 4, 2020

Mong Đức Chúa Trời ban cho anh chị em sự hiểu biết về ý muốn của Ngài "hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời" [Cô-lô-se 1:10]


HTTL-VN-Sacto - W492020
.pdf
Download PDF • 364KB

HTTL-VN-Sacto - W492020
.docx
Download DOCX • 23KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 49

#Colossians

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page