top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 48, 2021

Đức Chúa Trời - Thành Tín

9 Phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài [Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9]


23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. [1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24]

HTTL-VN-Sacto - W482021
.pdf
Download PDF • 394KB
HTTL-VN-Sacto - W482021
.docx
Download DOCX • 30KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 48'202113 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page