top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 46, 2022

Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. [1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18]


Give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus. [1 Thessalonians 5:18]


Tuần 46 2022
.pdf
Download PDF • 573KB
Year 1, Week 46
.pdf
Download PDF • 364KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 46'2022


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page