• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 46

Updated: Nov 13

Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. . (Thi-thiên 100:3)


Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HTTL-VN-Sacto - W462020
.pdf
Download PDF • 164KB

HTTL-VN-Sacto - W462020
.docx
Download DOCX • 23KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 46

#1John

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church