top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 45, 2022

Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. [Thi-thiên 95:2]


Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him. [Psalm 95:1]


Year 1, Week 45
.pdf
Download PDF • 363KB
Year 1, Week 45
.pdf
Download PDF • 363KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 45'2022

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page