top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 44, 2022

Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. [Châm-ngôn 17:28]


Even fools are thought wise when they keep silent; with their mouths shut, they seem intelligent. [Proverbs 17:28]

Tuần 44 2022
.pdf
Download PDF • 570KB
Year 1, Week 44
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 44'2022


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page