top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 44

Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. (Châm-ngôn 13:1,24)


HTTL-VN-Sacto - W442020
.pdf
Download PDF • 363KB

HTTL-VN-Sacto - W442020
.docx
Download DOCX • 22KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 44

#Job


22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page