top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 43, 2023

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. [Thi-thiên 32:8]


I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.[Psalm 32:8]

Tuần 43 2023
.pdf
Download PDF • 570KB
Year 2, Week 43
.pdf
Download PDF • 364KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 43'2023

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page