top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 43, 2021

Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất! [1 Các Vua 8:27]

HTTL-VN-Sacto - W432021
.pdf
Download PDF • 582KB
HTTL-VN-Sacto - W432021
.docx
Download DOCX • 30KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 43'2021


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page