top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 43

1 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, 4 Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, 5 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.. (Châm-ngôn 2:16)

HTTL-VN-Sacto - W432020
.pdf
Download PDF • 366KB
HTTL-VN-Sacto - W432020
.docx
Download DOCX • 20KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 43

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page