top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 42, 2022

Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. [Ma-thi-ơ 5:27-28]


“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’ But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. [Matthew 5:27-28]


Tuần 42 2022
.pdf
Download PDF • 568KB
Year 1, Week 42
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 42'2022


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page