top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 42, 2021

Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. [Ê-sai 40:28-29]

HTTL-VN-Sacto - W422021
.pdf
Download PDF • 392KB
HTTL-VN-Sacto - W422021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 42'2021

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page