top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 41, 2023

Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi. [Thi-thiên 32:5]


Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess

my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin. [Psalm 32:5]

Tuần 41 2023
.pdf
Download PDF • 571KB
Year 2, Week 41
.pdf
Download PDF • 253KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 41'2023

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page