top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 41, 2022

23 Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. [Ma-thi-ơ 5:23-24]


“Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you,24 leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them; then come and offer your gift. [Matthew 5:23-24]

Tuần 41 2022
.pdf
Download PDF • 568KB
Year 1, Week 41
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 41'2022
10 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page