top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 41, 2021

Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. [Giăng 3:17]

HTTL-VN-Sacto - W412021
.pdf
Download PDF • 391KB
HTTL-VN-Sacto - W412021
.docx
Download DOCX • 28KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 41'2021
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page