top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 40, 2023

Updated: Oct 6, 2023

1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! 2 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối! [Thi-thiên 32:1-2]


Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.

2 Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them and in whose spirit is no deceit. [Psalm 32:1-2]

Tuần 40 2023
.pdf
Download PDF • 571KB
Year 2, Week 40
.pdf
Download PDF • 336KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 40'2023


21 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page