top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 40, 2022

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. [Ma-thi-ơ 5:16]


let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. [Matthew 5:16]

Tuần 40 2022
.pdf
Download PDF • 566KB
Year 1, Week 40
.pdf
Download PDF • 361KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 40'2022
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page