top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 39, 2023

19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. [Ma-thi-ơ 6:19-21]


19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal.20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.21 For where your treasure is, there your heart will be also. [Matthew 6:19-21]


Tuần 39 2023
.pdf
Download PDF • 575KB
Year 2, Week 39
.pdf
Download PDF • 368KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 39'2023


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page