top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 39, 2022

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. [Ma-thi-ơ 5:11-22]


“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. [Matthew 5:11-12]


Tuần 39 2022
.pdf
Download PDF • 577KB
Year 1, Week 39
.pdf
Download PDF • 378KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 39'202211 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page