top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 38, 2023

12 Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. [Phi-líp 4:12-13]


12 I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. 13 I can do all this through him who gives me strength. [philippians 4:12-13]

Tuần 38 2023
.pdf
Download PDF • 571KB
Year 2, Week 38
.pdf
Download PDF • 365KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 38'2023


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page