top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 38, 2021

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, [2 Ti-mô-thê 3:16]

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. [Giô-suê 1:8]

HTTL-VN-Sacto - W382021
.pdf
Download PDF • 392KB
HTTL-VN-Sacto - W382021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 38'2021

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page