top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 37, 2023

25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. [Gia-cơ 1:25]


25 But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do. [James 1:25]

Tuần 37 2023
.pdf
Download PDF • 576KB
Year 2, Week 37
.pdf
Download PDF • 369KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 37'2023


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page