top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 37, 2022

Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. [Phi-líp 4:8]


Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things. [Philippians 4:8]


Tuần 37 2022
.pdf
Download PDF • 568KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 37'2022


26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page