top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 36, 2023

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. [Gia-cơ 1:22-24]


Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. 23 Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror 24 and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. [James 1:22-24]


Tuần 36 2023
.pdf
Download PDF • 573KB
Year 2, Week 36
.pdf
Download PDF • 256KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 36'2023

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page