top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 36, 2022

Updated: Sep 4, 2022

Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. [Lu-ca 15:10]

In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. [Luke 15:10]


Tuần 36 2022
.pdf
Download PDF • 577KB
Year 1, Week 36
.pdf
Download PDF • 365KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 36'2022


25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page