top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 36, 2021

Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. [Thi-thiên 121:5,7]


HTTL-VN-Sacto - W362021
.pdf
Download PDF • 400KB
HTTL-VN-Sacto - W362021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 36'2021

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page