top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 35, 2023

Updated: Aug 4, 2023

33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. [Rô-ma 8:33-34]


33 Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. 34Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died—more than that, who was raised to life—is at the right hand of God and is also interceding for us. [Romans 8:33-34]


Tuần 35 2023
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 2, Week 35
.pdf
Download PDF • 257KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 35'2023
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page