top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 35, 2022

Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. [Ê-sai 26:3]


You[God] will keep the man in perfect peace whose mind is kept on You, because he trusts in You. [Isaiah 26:3]

Tuần 35 2022
.pdf
Download PDF • 569KB
Year 1, Week 35
.pdf
Download PDF • 368KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 35'2022


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page