top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 34, 2022

Updated: Sep 12, 2022

5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. [Rô-ma 8:5-6]


5 Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires.6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. [Romans 8:5-6]


Tuần 34 2022
.pdf
Download PDF • 569KB
Year 1, Week 34
.pdf
Download PDF • 362KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 34'2022


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page