top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 32, 2021

Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. [Mác 8:35]


HTTL-VN-Sacto - W322021
.pdf
Download PDF • 393KB

HTTL-VN-Sacto - W322021
.docx
Download DOCX • 29KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 32'2021

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page