top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 32

Updated: Aug 13, 2020


Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. (Rô-ma 6:6)


Xin quý vị tiếp tục đến với lời Chúa trong tuần tới. Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 32 có in phía dưới.

HTTL-VN-Sacto - W322020
.pdf
Download PDF • 316KB

#2Thessalonians #Jonah #1Peter

65 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page