top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 31, 2023

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. [Rô-ma 8:1-3]


Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. [Romans 8:1-2]

Tuần 31 2023
.pdf
Download PDF • 571KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 31'2023


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page