top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 31, 2021

Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian [Phi-líp 2:14-15]


HTTL-VN-Sacto - W312021
.pdf
Download PDF • 394KB
HTTL-VN-Sacto - W312021
.docx
Download DOCX • 28KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 31'2021
16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page