top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 30

Updated: Aug 13, 2020

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12)


HTTL-VN-Sacto - W302020
.pdf
Download PDF • 313KB
#Jeremiah

11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page