• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 30

Updated: Aug 14

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12)


HTTL-VN-Sacto - W302020
.pdf
Download PDF • 313KB
#Jeremiah

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church