top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 29, 2023

8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. [Ê-sai 55:8-9]


“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord. 9 “As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts." [Isaiah 55:8-9]

Tuần 29 2023
.pdf
Download PDF • 569KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 29'2023


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page