• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 29

Updated: 17 hours ago

Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Giô-suê 1:8)




HTTL-VN-Sacto - W292020.pdf
Download PDF • 316KB




#Jeremiah

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church