top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 28, 2022

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? [Rô-ma 8:32]


He who did not spare his own Son, but gave him up for us all—how will he not also, along with him, graciously give us all things? [Romans 8:32]


Tuần 28 2022
.pdf
Download PDF • 567KB
Year 1, Week 28
.pdf
Download PDF • 363KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 28'2022
20 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page