top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 27, 2023

Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! [Dân-số Ký 6:24-25]


The Lord bless you and keep you; The Lord make his face shine on you and be gracious to you;. [Numbers 6:25]

Tuần 27 2023
.pdf
Download PDF • 572KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 27'2023

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page