top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 26, 2022

16 Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. 17 Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. [Thi-thiên 103:16-17]


The wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. 17 But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children. [Psalm 103:16-17]


Tuần 26 2022
.pdf
Download PDF • 567KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 26'2022
22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page