• HTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 25

Updated: Jun 19

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)HTTL VN Sacto - W252020
.pdf
Download PDF • 221KB
#Jeremiah

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church