top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 24, 2023

1 Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. 2 Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển. [Thi-thiên 46:1]


1 God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. 2 Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. [Psalm 46:1]


Tuần 24 2023
.pdf
Download PDF • 571KB
Year 2, Week 24
.pdf
Download PDF • 256KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 24'2023

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page