top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 21, 2023

Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. [Thi-thiên 143:10]


Teach me to do your will, for you are my God; may your good Spirit lead me on level ground. [Psalm 143:10]

Tuần 21 2023
.pdf
Download PDF • 570KB
Year 2, Week 21
.pdf
Download PDF • 254KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 21'202318 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page