top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 24, 2022

Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. [Ê-phê-sô 6]

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. [Châm-ngôn 22:6]


Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord [ephesians 6:4]

Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it. [Proverbs 22:6]

Tuần 24 2022
.pdf
Download PDF • 582KB
Year 1, Week 24
.pdf
Download PDF • 387KB


Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 24'2022


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page