top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 24

Updated: Jun 17, 2020

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất đươc. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Ma-thi-ơ 5:14,16).


Câu hỏi cho bài đọc Kinh Thánh tuần tới có in phía dưới. Nguyện lời Chúa đêm lại Sự Bình An cho Gia-Đình quý vị.😍HTTL VN Sacto - W242020
.pdf
Download PDF • 220KB#Jeremiah

9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page