top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 23, 2023

Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. [Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6]


Be strong and courageous; do not be afraid or terrified of them, for it is the LORD your God who goes with you; He will never leave you nor forsake you. [Deuteronomy 31:6]


Tuần 23 2023
.pdf
Download PDF • 572KB
Year 2, Week 23
.pdf
Download PDF • 256KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 23'2023

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page