top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 23, 2022

Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. [Ma-thi-ơ 3:11]


“I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. [Matthew 3:11]

Tuần 23 2022
.pdf
Download PDF • 565KB
Year 1, Week 23
.pdf
Download PDF • 359KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 23'2022


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page