top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 22, 2023

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. [Ê-phê-sô 6:11-12]


11 Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. [Ephesians 6:11-12]

Tuần 22 2023
.pdf
Download PDF • 573KB
Year 2, Week 22
.pdf
Download PDF • 254KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc cho tuần 22'202317 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page