top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 22, 2022

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. [Rô-ma 6:18-20]


or the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in[a] Christ Jesus our Lord. [Romans 6:23]


Tuần 22 2022
.pdf
Download PDF • 171KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 22'2022


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page