top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Đọc Kinh Thánh - Tuần 22, 2021

2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. 3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt [Rô-ma 8:2-3]


HTTL-VN-Sacto - W222021
.pdf
Download PDF • 393KB

HTTL-VN-Sacto - W222021
.docx
Download DOCX • 25KB

Câu hỏi cho những đoạn Kinh Thánh cho tuần 22'2021
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page